Munkavédelem

/Munkavédelem
Munkavédelem2019-10-08T08:06:37+00:00

Biztonság: a fejekben kezdődik!

A munkáltató munkavédelmi feladatai:

A munkavédelmi törvény szerint a szervezett munka során az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató kötelezettsége.

Ez a kötelesség független a vállalkozás szervezeti formájától, egyaránt vonatkozik pl. az állami vállalatra és a vállalkozókra. Az egészséges és biztonságos munkavégzés módját – a jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

A munkáltató feladatai általában:

  • a munkahely munkavédelmi követelményeknek megfelelő kialakítása és ellenőrzése
  • a gépek, berendezések, szerszámok, védőberendezések, védőfelszerelések megfelelő száma és minősége
  • a munkafolyamatokra, technológiákra, anyagokra vonatkozó munkavédelmi követelmények betartása és betartatása
  • a munkavállaló szakmai, egészségi, munkavédelmi alkalmasságáról való meggyőződése és annak rendszeres ellenőrzése
  • a munkavédelmi feladatok ellátása, az ehhez szükséges szakértelmű dolgozó alkalmazása, az előírások végrehajtási módjának meghatározása
  • a tevékenység olyan megszervezése, hogy az ne jelentsen veszélyt a munkavállalókra, a munkavégzés hatókörében tartózkodókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre
  • a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőség megteremtése
  • a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
  • a munkavédelmi képviselő(munkavállalói érdekvédelem) jogainak gyakorlásához a feltételek megteremtése.

A munkavédelem fogalma:

Munkavédelem fogalma, célja A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények összessége, amelyet törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere támogat.

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól.

A munkavédelem szabályozási rendszere:

A társadalmi-gazdasági változások megkövetelik a munkavédelmi előírások tartalmának és szerkezetének folyamatos korszerűsítését. Jelentőségük egyre nő, követelményeik mindinkább integrálódnak a gazdasági folyamatokban.

A munkavédelemről szóló törvények, valamint a módosítások önmagukban nem oldják meg a problémákat, de jogalapot teremtenek a követelmények érvényesítéséhez. A munkavédelem alapvető szabályait az Alaptörvényben foglalt elvek alapján az Országgyűlés foglalta törvénybe. Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) célja, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit szabályozza.